al contingut a la navegació Informació de contacte

ACTUALITZACIÓ per renovar el Descompte del Túnel del Cadí

Des de l’1 de setembre de 2020, les renovacions de la vigència de la gratuïtat del Túnel del Cadí que es facin posteriorment a la data de caducitat (a comptar des de l’endemà mateix) seran considerades noves sol·licituds i no renovacions, per la qual cosa s’haurà de presentar tota la documentació necessària, d’acord amb la situació laboral de la persona interessada. Recordem que la renovació de la gratuïtat es pot fer tres mesos abans de la data en què caduca la vigència del descompte. Consulta a la web del Túnel del Cadí la vigència del teu descompte, a l’apartat “Descomptes del Túnel del Cadí/Residents“. Des del Consell Comarcal de la Cerdanya sols es gestionen els tràmits que ja s’hagin iniciat en el mateix Consell Comarcal de la Cerdanya. Si el descompte s’ha sol·licitat mitjançant el Consell Comarcal del Berguedà o de l’Alt Urgell, la tramitació de la renovació o canvi de targeta també s’ha de realitzar des d’aquests consells.

DIVENDRES 17 MARÇ 2023

   

        

https://www.cerdanya.cat/tramits/gratuitat-del-tunel-del-cadi/

Recordem que la renovació de la gratuïtat es pot fer tres mesos abans de la data en què caduca la vigència del descompte. Consulta a la web del Túnel del Cadí la vigència del teu descompte, a l’apartat “Descomptes del Túnel del Cadí/Residents“.

On realitzar la sol·licitud

El/la titular de la sol·licitud ho pot fer:

Presencialment

 • De 9 a 14h a les oficines del Consell Comarcal de la Cerdanya (Plaça del Rec, 5 de Puigcerdà).

Telemàticament des de la Seu Electrònica

 • Per fer aquest tràmit és necessari disposar de certificat digital: IdCat Mòbil, IdCAT, DNIe, CL@ve o altres.
 • S’ha d’omplir la instància genèrica ubicada a la Seu Electrònica de la web del Consell Comarcal de la Cerdanya, i adjuntar la sol·licitud (signada electrònicament). Si s’ha fet algun canvi respecte a la última vegada, s’ha d’adjuntar documentació requeridaInstància Genèrica.

Documentació necessària

https://www.cerdanya.cat/sollicitud-tunel/

En les renovacions s’haurà d’aportar la documentació en referència a la situació laboral:

 • Treballadors en actiu (empresa privada): vida laboral i còpia del contracte de treball o certificat d’empresa ubicada a les comarques de l’Alt Urgell, Berguedà o Cerdanya, especificant el domicili del lloc de treball
 • Autònoms: vida laboral, últim rebut d’autònoms i certificat d’Hisenda amb el domicili fiscal: Certificat del Cens fiscal
 • Professionals lliberals acollits a Mútues col·legials: vida laboral,  certificat d’Hisenda on s’acrediti el domicili fiscal i últim rebut de la Mútua.
 • Treballadors en actiu (administracions públiques): vida laboral  i certificat d’empresa especificant la població de treball, ubicat en un dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, Berguedà o Cerdanya, i que està treballant en l’administració a dia d’avui.
 • Treballadors transfronterers: vida laboral i document equivalent a l’informe de la situació actual de la vida laboral emès per l’organisme al país on treballen. Els treballadors/es a Andorra a punts de la Cass Andorra. Els treballadors/es a França: Original o còpia del contracte laboral o certificat de l’empresa conforme que actualment hi treballen.
 • Treballadors en situació d’atur: vida laboral i original i còpia del document d’alta o de renovació de la sol·licitud d’ocupació emès per l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya o organisme competent, que correspongui a qualsevol dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, Berguedà o Cerdanya (DARDO) SOC Tel:900800046.
 • Jubilats o perceptors de pensions d’incapacitació permanent: Document emès pel Servei Català de Salut (CAP), resolució de jubilació o certificat de pensionista, certificat d’incapacitat permanent (Seguretat Social). En el supòsit de funcionaris i professionals lliberals no acollits al Règim de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de les mútues que acreditin la situació de pensionista.  
 • Estudiants: vida laboral i resguard de la matrícula o certificat del centre d’estudis.
 • Persones amb fills escolaritzats (Que NO són treballadors/es en actiu, NO perceben atur i NO són jubilats/des): vida laboral, certificat del centre on estudia o matrícula i llibre de família.

Quan s’activen els tràmits?

Per a renovacions no caducades i sense canvis de targeta o Teletac, el descompte segueix sense interrupció.

Per a renovacions caducades,  s’activen en un termini màxim de 5 dies hàbils després de fer-se efectiu el canvi.

Consulta la vigència del teu descompte a la web del Túnel del Cadí, a l’apartat

https://tunels.cat/tunel-del-cadi/#descompte-residents